_

Disclaimer

 1. Inhoud

  De door Wicci.nl verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder verdere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.
  De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Wicci.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wicci.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Wicci.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Wicci.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 2. Aansprakelijkheid

  Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
  Wicci.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
  Wicci.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
 3. Op de site geplaatste inhoud (verder genoemd "Content") en verboden Content.

 4. De gegevens die u aan wicci.nl levert en op de Website plaatst, dienen van in Nederland toelaatbare morele aard te zijn. Met uitzondering van persoonlijke gegevens die betrekking hebben op een levend persoon die kan worden geïdentificeerd met behulp van dergelijke gegevens die overeenkomstig ons privacybeleid worden gebruikt, wordt al het materiaal dat u verstuurt naar of plaatst op de Website beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Wij en onze gelieerde ondernemingen zijn vrij om dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en overige onderdelen te kopiëren, bekend te maken, te distribueren, op te nemen of op andere wijze te gebruiken voor wat voor commercieel of niet-commercieel doel dan ook. Wicci.nl behoudt zich het recht voor om inhoud, berichten, foto's (samen "de Content" genoemd) te beoordelen en te verwijderen die naar het redelijk oordeel van Wicci.nl in strijd zijn met deze Overeenkomst of die beledigend of illegaal zijn of de rechten of veiligheid van andere leden schenden of in gevaar brengen. U bent en als enige verantwoordelijk voor de Content die u publiceert, plaatst, verstuurt of weergeeft (hierna "plaatsen" genoemd) in het kader van de diensten van Wicci.nl of verzendt aan andere leden via de diensten van Wicci.nl. U verklaart en garandeert dat op het moment van plaatsen alle Content (a) nauwkeurig, (b) niet in strijd met deze overeenkomst, en (c) op geen enkele wijze schadelijk voor anderen is. Door Content te plaatsen op een openbaar gedeelte van Wicci.nl, kent u Wicci.nl en diens gelieerde ondernemingen het onherroepelijke, blijvende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde recht toe om de geplaatste gegevens en inhoud te gebruiken, te kopiëren, uit te voeren, weer te geven en te distribueren en garandeert u dat u bevoegd bent dit recht toe te kennen. De onderstaande informatie bevat een gedeelte van de lijst met het soort Content dat illegaal en verboden is op de Website. Wicci.nl behoudt zich het recht voor deze lijst op elk gewenst moment aan te passen en juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die zich hier niet aan houdt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verwijderen van de betreffende communicatie van de diensten van Wicci.nl en het beëindigen van het lidmaatschap van leden die zich hier niet aan houden. Het is verboden Content te plaatsen die:
  • beledigend kunnen zijn voor de online gemeenschap, zoals Content waarin racisme, onverdraagzaamheid, haat of fysiek geweld jegens welke groep of persoon dan ook wordt gestimuleerd;
  • een profiel of foto's van een derde bevat zonder diens toestemming;
  • een ander lastigvalt of hiertoe oproept;
  • als gevolg heeft dat er ongewenste e-mail, kettingbrieven, of ongewenste massaberichten of "spam" worden verstuurd;
  • gegevens bevat waarvan u weet dat deze onjuist of misleidend zijn of die illegale, beledigende, bedreigende, obscene, lasterlijke of smadelijke activiteiten of gedrag stimuleren;
  • ertoe aanzet illegale of onbevoegde kopieën van andermans werk te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van illegaal gekopieerde computerprogramma's of koppelingen daarnaar, het bieden van gegevens om in de fabriek geïnstalleerde apparaten met kopieerbeveiliging te omzeilen, of door het aanbieden van illegaal gedownloade muziek of koppelingen daarnaar;
  • pagina's bevat met beperkte of wachtwoordbeveiligde toegang, of verborgen pagina's of beelden bevat (die niet gekoppeld zijn naar of van een andere toegankelijke pagina);
  • materiaal bevat waarin personen jonger dan 18 seksueel of anderszins worden misbruikt, of persoonlijke gegevens aanbiedt van personen jonger dan 18 jaar;
 5. instructies bevat met betrekking tot illegale activiteiten zoals het maken of kopen van illegale wapens, het schenden van iemands privacy of het aanbieden of maken van computervirussen;
 6. wachtwoorden of persoonlijke gegevens van andere gebruikers aanbiedt voor commerciële of onwettige doeleinden en
 7. zich zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming richt op commerciële activiteiten en/of verkopen als wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, reclame of piramidespellen.
 8. U dient Dienst te gebruiken op een manier die overeenkomt met alle van toepassing zijnde wetten, regels en gedragscodes.
 9. Het is niet toegestaan om telefoonnummers, adressen, achternamen, URL's of e-mailadressen in uw profiel op te nemen.
 10. Het is niet toegestaan leden producten of diensten aan te bieden , leden uit te nodigen voor feesten of andere sociale gelegenheden en netwerken als dit vanuit een commercieel oogpunt gebeurt. Het is niet toegestaan kettingbrieven of ongewenste e-mails te sturen aan andere leden.
 11. Hoewel Wicci.nl het gedrag van de leden buiten de website niet kan controleren, wordt het gebruik van gegevens afkomstig van de dienst om anderen te beledigen, te misbruiken of te schaden of om contact op te nemen met leden, te adverteren, aanbiedingen te doen of te verkopen aan leden zonder de uitdrukkelijke toestemming van deze leden ook als een overtreding van deze regels beschouwd. Wicci.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het aantal e-mails te beperken dat een lid binnen 24 uur mag sturen aan andere leden om onze leden te beschermen tegen reclame en ongevraagde aanbiedingen.
 12. Wicci.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op Wicci.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 13. Wicci.nl sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Wicci.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om Wicci.nl te kunnen raadplegen.